Anne en Wiebe mei geweren

Dit binne Anne Jac. (Ajax) van der Veer (r) en Wiebe Haytema. De foto is makke yn de Dobbe by in doarpsfeest op 31 aug. 1958, troch Jaap, de soan fan Anne. Hy skriuwt: Wiebe Haytema en Ajax zullen wel een startschot hebben gelost. It soe fansels ek kinne dat sy frege binne foar it papagaaisjitten.