Jan en Geertje Terpstra-de Jong

It gesin fan Jan en Geertje terpstra. Hja wennen Vermaningsweg yn in hús dat anno 2018 net mear bestiet en wêr't op dit stuit gjin fota fan foarhannen is. Jan Terpstra, Hermania (Sukke),Lieuwe, Ruurdsje, Geertje Terpstra-de Jong, Hendrikje (ûntfongen fan de fam. Terpstra).