Sybren en Jetske de Jong - Wiersma

Sybren Jans de Jong (1842-1925) timmerman op de Ooste te Koudum, zoon van Jan Jacobs de Jong en Ittje Sybrens de Groot, trouwt Abbega 8 nov. 1867 Jetske Wiersma, dochter van Foppe Uiltjes Wiersma en Maaike Haitzes Visser.
hun kinderen:
1. Ittje, Koudum 15 aug. 1868, trouwt Koudum 11 mei 1893 Jan Dokkum van Warns.
2. Maaike, Koudum 4 febr. 1870, trouwt Koudum 1 juni 1893 Pier Jacobs Aukema van Nijehaske.
3. Jan, Koudum 7 maart 1872, trouwt Koudum 1 juni 1894 Grietje Sopkema van Burgwerd.
4. Foppe, Koudum 27 april 1874, trouwt Koudum 3 juni 1897 Yke Bootsma van Bozum.
5. Jacob, Koudum 14 mei 1876, trouwt Koudum  21 mei 1915 Zeeger Koornstra, dochter van Hidde Rinzes Koornstra en Aaltje Sikkes de Jong.
6. Haitze, Koudum 7 nov. 1878, trouwt  Koudum 1 juni 1906 Itte Reinstra, dochter van Jacob Reinstra en Botke Zeldenthuis.
7. Jeltje, Koudum 6 febr. 1881, ovl. 21 april 1932, ongehuwd.
8. Hinke, Koudum 23  febr. 1883, jong overleden.

Koudumer vrienden in 1908 op de foto gezet door fotograaf De Jong te Leeuwarden. De mannen met de hoeden zijn de gebroeders Haitze (l) en Jacob Sybrens de Jong. V.l.n.r.: Jan Kemker, Folkert Bootsma (in 1929 in Los Angeles), Haitze en Jacob, Hein Wiebes Jaarsma. Rinze Hiddes Koornstra, Lolke Dokkum en Rienk Jacobs de Jong met peuk, de latere tabaksfabrikant in Sneek (bron: nalatenschap Sybren Haitzes en Tiete de Jong). Jacob werd timmerman te Koudum, aan de Ooste, Haitze begon een kledingzaak aan de Beukenlaan. Op de foto rechts Jeltje Sybrens de Jong, zij overleed in de gemeente Ooststellingwerf. 

Klik op de foto voor meer Beukenlaan

De Beukenlaan, op de open plek links tussen het hoekpand en het woonhuis wordt binnenkort de winkel van Haitze Sybrens gebouwd. Rechts: Haitze en Itte voor hun winkel aan de Beukenlaan.

 Sybren en Jetske met vooraan Jacob, kinderen van Haitze en Itte de Jong en op de foto rechts Pieter Wabes Visser (l) en Sybren Haitzes de Jong. Bron: Haitze de Jong, Nieuwegein.