Rienk en Geeske de Jong - Langeraap

N. J. Warringa publisearre yn 1927 stikjes oer de skiednis fan de Sudwesthoeke. Op 11 juny 1927 skreau er: De renommée van Koudum is langen tijd geweest de "aambeienzalf van Rienk de Jong, bereid volgens een zeer oud familierecept", doch voor wie niet tot de familie behoorde natuurlijk een ondoorgrondelijk geheim. 
Fan nov. 1913 oant juny 1915 stie Rienk geregeld yn e krante mei advertinsjes foar syn 'aambeienzalf'. De advertinsje links stie yn de Leeuwarder courant fan 21 dec. 1913 en rjochts yn de Gooi- en Eemlander fan 19 juny 1915.
It giet hjir om Rienk Jacobs de Jong, berne Koudum 26 jan. 1884 stoarn Snits 27 nov. 1958, soan fan Jacob Wytses de Jong en Sjoukje Langeraap, trout Koudum 6 juni 1913 Geeske Langeraap fan Snits. Hja hienen in (pleeg)dochter Else.